Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

děkujeme za návštěvu webových stránek naší laboratoře a chceme Vám nabídnout  stručné informace o laboratorních službách, které jsou k dispozici.  Doufáme, že možnost uvedení těchto informací přispěje k urychlení obousměrné komunikace a současně vytvoří prostor k zkvalitnění péče o pacienty. Pokud budete mít nějaké dotazy, připomínky a nebo budete požadovat doplnění údajů, obraťte se kdykoliv na nás. Většina informací je k dispozici v rámci webových stránek a v elektronické laboratorní příručce. V této rubrice bychom se soustředili na sdělení informací  formou reálných otázek a odpovědí. Odpovědi  jsou uvedeny pod souhrnem otázek. Věříme, že požadované informace pro Vás budou přínosem. (akt. 4.5.17)

 

1/ Kdy se provádějí odběry v laboratoři a kdy je možné dodat vzorky na vyšetření?

2/ Jaké žádanky používat na vyšetření XY ...?

3/ Do čeho odebírat v ordinaci krev?

4/ Je možné posílat výsledky po internetu?

5/ Co je to preanalytická fáze?

6/ Do čeho odebrat v terénu krev na glukózu?

7/ Je lépe využívat ruční glukometry a nebo laboratorní analyzátor na stanovení glukózy?

8/ Provádí laboratoř vyšetření na okultní krvácení?

9/ Má smysl vyšetření glykovaného hemoglobinu HbA1c?

10/ Pracuje laboratoř kvalitně, kdo ji kontroluje?

11/  Nabízí laboratoř také veterinární vyšetření?

12/ Jak objednat u pacienta vyšetření HLA B27?

----------------- >>>

1/ Jedná-li se o klasické žilní odběry na různá vyšetření, tak tyto se provádějí od Po - Pá od 6.00 - 9.00 hodin.  Vyšetření, která se v laboratoři neprovádějí jsou transportována do jiných laboratoří. Z důvodu transportu a skladování vzorků je výhodnější využít návštěvu naší laboratoře od Po - Čt.

Kapilární odběry - diabetické odběry se provádí v Po, Út, Čt od 6.00 - 8.00 hodin. Pro všechny odběry platí dostavit se na lačno. V ideálním případě žilních odběrů je pravidlo 12-ti hodinového lačnění před samotným odběrem. Pacient se dostaví s vyplněnou žádankou opatřenou požadovanými údaji se jménem pacienta, rodným číslem, pojišťovnou, razítkem lékaře, požadovanými vyšetřeními.

2/ Na převážnou většinu vyšetření, které provádíme v laboratoři dodáváme žádanky. Viz. informace zde na webu.  Na vyšetření močového sedimentu přijímáme standardní žádanky. Na vyšetření směřující do jiných laboratoří lze použít žádanky vydané danými laboratořemi a nebo jakékoli jiné vybavené potřebnými údaji.  

3/ Laboratoř provádí odběry krve v rámci svého provozu, což je ideální způsob, jak zabránit chybám v preanalytice. Pokud ordinace odebírá samostatně krev ve své ordinaci má možnost materiál získat od laboratoře. Přehled odběrových zkumavek je uveden tabulkově na konci textu. V případě zájmu o uzavřený odběr laboratoř přirozeně nabízí na vyžádání i tyto zkumavky od fy Vacuette, Vacutest. V zásadě platí, že pro srážlivou krev a transport do jiných laboratoří se používá zkumavka se separačním gelem (červená) a pro vyšetření srážlivé krve v naší laboratoří zkumavka transparentní (bílá). Jedná-li se o koagulační vyšetření, tak zkumavka s citrátem a to buď s uzávěrem žlutým a nebo oranžovým (poloviční objem krve). Na krevní obraz zkumavka s plochým dnem a zeleným uzávěrem (antikoagulant K3EDTA). Pro odběr glukózy v terénu zkumavka s KF nebo NaF + K3EDTA. Na glykovaný hemoglobin s K3EDTA a nebo KF+K3EDTA.

4/ Výsledky po internetu lze zasílat za předpokladu, že dotyčný lékař je ochoten vstoupit do jednání se společností STAPRO s.r.o. Pardubice, která dodává systém MISE, což je soubor prostředků vybavený nástroji pro zašifrovaný přenos dat mezi jednotlivými účastníky resp. mezi jejich informačními aplikacemi, počítačovými programy. Výsledky vstupují do lékařských programů a vřazují se podle rodných čísel pacientů. Práce s tímto systémem je nenáročná a efektivní. Pokud si lékař toto pořídí, tak je nutné kontaktovat naší laboratoř, aby si následně nastavila komunikační parametry a mohla začít odesílat výsledky lékaři, který to požaduje.

5/ Preanalytická fáze je velmi důležitá součást vyšetření, která je významným systémem opatření k zajištění kvalitního výsledku. V zásadě lze možné vstupy preanalytické variability charakterizovat jako zdroje ovlivnění výsledků vyšetření, které se vyskytují: a/ před odběrem biologického materiálu, b/ při odběru biologického materiálu, c/ mezi odběrem biologického materiálu a analýzou

a/ Zařazují se sem cyklické variace, tedy jevy, které lze s určitou nejistotou predikovat, dále i těžko predikovatelné variace. Patří se také pohlaví, rasa, věk nebo gravidita. Toto jsou neovlivnitelné faktory a následují faktory, které lze už ovlivnit a to je vliv fyzické zátěže, diety, léků, mechanické trauma, stres.

b/ Zde je důležité načasování odběru krve, poloha při odběru, výběr místa odběru krve, použití turniketu, cvičení paží, vliv lokálního metabolismu, hemolýza, kontaminace dezinfekčním činidlem, vliv protisrážlivých činidel, kontaminace intersticiální tekutinou.

c/ Vliv separace krevních elementů, typ odběrové nádobky, vliv srážení, vliv gelových separátorů, vliv teploty, skladování, transportu, změna koncentrace analytů v čase.

6/ Krev na glukózu je možné buď odebírat do odběrové nádobky s KF (NaF) + K3EDTA(K2EDTA) Odběr bez antiglykolytické přísady fluoridu draselného KF nebo sodného NaF je absolutně nevhodný z důvodu rychlého nástupu poklesu glukózy v odebraném vzorku. (Během několika hodin i o desítky procent.) Pokud je odběr proveden správně do systému antiglykolytické přísady a antikoagulantu, lze vzorek skladovat i 24 hodin za pokojové teploty a stabilita glukózy je zajištěna. Existují i zkumavky s přídavkem citrátu, který eliminuje pokles glukosy během první hodiny, zde je nutné počítat s přepočtovým objemovým koeficientem. Vzhledem k charakteru práce v laboratoři a rychlosti zpracování nenalézají tyto prozatím v provozu laboratoře využití. Zkumavky s antikoagulantem jsou výhodné pro terénní odběry nebo odběry, kdy krev je odebrána večer a do laboratoře dodána ráno.

Možné je také odebírat krev na glukózu do malých nádobek s předplněným pufrem za pomocí kapiláry. Materiál a poučení se obdrží v laboratoři. Zde se jedná o odběr kapilární a nikoli žilní. Odebraná krev se následně pak dodá do laboratoře na vyšetření. V odebrané nádobce je stabilní 24 hodin. 

7/ Příručních glukometrů existuje celá řada a slouží spíše k orientačnímu stanovení glukózy u pacienta. Jejich kalibrace, spolehlivost, analytické interference a citlivost na vnější vlivy je odlišná než u laboratorního analyzátoru, který je používán v laboratorních podmínkách a s denní kontrolu IKK a externí SEKK. Laboratorní analyzátor pracuje s využitím moderního biosenzoru, průtokovým systémem a aktuální kalibrací. Jeho činnost je hlídána, jak firemním kalibrátorem, tak Systémem externí kontroly kvality, stejně jako vnitřní kontrolou. Jeho přesnost je vyšší, což je garantováno výrobcem a výpovědí je i cena, která mnohonásobně převyšuje pořizovací náklady jakéhokoli ručního glukometru. Samotné srdce analyzátoru - kompaktní biosenzor je výměnná součást systému a jeho kvalita a expirace je hlídána  analyzátorem, který by v případě nefunkčnosti nebo poruchy znemožnil provést jakoukoli analýzu.

8/ Vyšetření OK laboratoř zajišťuje, byť se těžiště v posledních letech přesunulo jednoznačně směrem k ordinacím praktických lékařů. Pacient se dostaví od lékaře s požadavkem na Výměnném listu a nebo žádance a obdrží od personálu laboratoře nádobku na sběr stolice + poučení o sběru.  Po nasbírání stolice pacient doručí nádobku do laboratoře, včetně žádanky  od lékaře. Vzorek stolice bude vyšetřen a výsledky postoupeny ošetřujícímu lékaři. Stanovení je zajištěno moderními FOB testy na imunochemickém základě. Starší guajakové testy už nevyužíváme z důvodu nízké citlivosti a malého komfortu pacienta při sběru a také nutnosti dodržovat dietní opatření.

9/ Vyšetření glykovaného hemoglobinu HBa1c je perspektivní metodou k monitorování stavu diabetika a jeho úrovně kompenzace. Stanovení odráží hladinu glykémií za posledních 6 - 8 týdnů, takže jakákoli dieta těsně před návštěvou lékaře nebo odběrem krve na glukózu vstupuje jen nevýznamně do výsledku měření. V uplynulých letech se přešlo na referenční hodnoty IFCC, kde velmi dobrá kompenzace diabetika je < 4.5%. Uspokojivá mezi 4.5 - 6.0 % a neuspokojivá více než 6.0 %. Aktuální stav od 1.1.2012 je takový, že se přešlo definitivně na vyjadřování v jednotkách mmol/mol  a posouvají se hranice pro vyhodnocování stavu kompenzace diabetu dle konsensu ČSKB a ČDS. (viz. tabulka)

kompenzace diabetu

 podle IFCC(2012)              podle IFCC (2004)

výborná

  do 42 mmol/mol                          do 4.5 %

uspokojivá

 43 – 53 mmol/mol                      4.5 – 6.0 %

neuspokojivá

  nad 53 mmol/mol                        nad 6.0 %

 

Ideální kontrola léčby diabetu je provedení kontrol 4x ročně. U labilního častěji a u léčby pouze dietou 1x ročně. Stanovení provádíme špičkovou technologií HPLC. Různé POCT systémy na trhu jsou jen orientační a bohužel jejich technologie může v některých individuálních případech k chybným výsledkům i diagnosám. Referenční HPLC technologie kterou využíváme je zlatým standardem s vysokou reprodukovatelností a kvalitou, kterou jsme si ověřili na externích i interních vzorcích přímo v provozu.

10/ Laboratoř pracuje s reagenciemi a přístroji schválenými k provozu a používání na českém trhu. Reagencie jsou označeny symboly CE a přístroje jsou vybaveny Osvědčením o shodě dle zákona 22/1997 a nařízení vlády č. 286/2001 Sb. Kvalita práce je zabezpečena jak interní kontrolou kvality QC, tak Systémem externí kontroly kvality SEKK, který zajišťuje firma SEKK s.r.o. Pardubice. Přístroje jsou pravidelně kalibrovány a jejich funkčnost ověřována. Využívají se kalibrátory a kontrolní séra humánního původu. Odbornost laboratorní práce je zajištěna nejenom analytikem, ale i externím lékařem, který je vzhledem k laboratoři v zaměstnaneckém poměru.

11/ Veterinární vyšetření je možné v laboratoři provádět a také je pro některé lékaře zajišťováno. Jedná se především o krevní obraz a vyšetření biochemických parametrů (močovina, bilirubin, ALT, AST, GMT, ALP, amyláza, celková bílkovina, glukóza, Na, K, Cl ...).

12/   Vyšetření HLA B27 je důležité vyšetření z hlediska rychlosti zpracování vzorku. Vyšetření se provádí ve FN Hradec Králové. Je nutné, aby z ordinace bylo zjištěno a domluveno s dispečinkem, kdy odjíždí sanitka do Hradce a následně se dalo  vědět do laboratoře. Pacient se dostaví na odběr do laboratoře. Odběr krve se provádí do heparinu a následně musí být vzorek transportován k vyšetření, protože může být proveden jen s dobře zachovanými a živými lymfocyty. Proto je důležitá domluva s laboratoří, aby odběr a transport vzorku byl účelně synchronizován.

 

Přehled odběrových nádobek:

 

  

     nádobka

      

    objem

   

   náplň

     

         použití

Sedimentační kalibrovaná kapilára

 0 – 170 mm

 

-

 

sedimentace erytrocytů

 

Transparentní  bílá zkumavka

15 x 100 mm

    8 ml

 

granulovaný separátor a akcelerátor srážení

 

biochemická vyšetření srážlivé krve, není určeno k delšímu transportu krevních vzorků

Zkumavka s červeným uzávěrem

16 x 75 mm

    8 ml

 

silikonový gel a akcelerátor srážení

 

biochemická vyšetření určená k transportu do jiných laboratoří

Zkumavka s tmavě zeleným uzávěrem

16 x 60 mm

 

   2,5 ml

 

K3EDTA

 

krevní obraz ( na odeslání: katecholaminy, laktát, osmotická rezistence erytrocytů, retikulocyty)

Zkumavka s tmavě zeleným uzávěrem

12 x 56 mm

 

   1,0 ml

 

K3EDTA

 

krevní obraz ....

 

Zkumavka s oranžovým uzávěrem

16 x 60 mm

 

   2,5 ml

 

KF a Na2EDTA

 

HbA1c

plasmatická glukosa

odběry na glukosu v terénu

Zkumavka s růžovým uzávěrem

15 x 100 mm

 

    8 ml

 

-

 

stanovení krevních skupin

 

Zkumavka se žlutým uzávěrem

12 x 86 mm

    5 ml

 

0.5 ml Na citrát 3,8 %

 

koagulační vyšetření,

 

sedimentace erytrocytů v kombinaci s kapilárou (viz. č.1) a sed. stojanem (na odeslání: D-dimer, C + S protein)

 

Zkumavka s růžovým uzávěrem

12 x 86 mm

 

    2.5 ml

 

0.25 ml Na citrát 3,8 %

 

koagulační vyšetření (dětská)

 

Zkumavka s tmavě modrým uzávěrem

12 x 86 mm

 

     5 ml

 

heparin lithný

 

HLA – B 27

 

Zkumavka s kapilárou a červeným uzávěrem

(Microvette®Sarstedt)

    0,1 ml

 

K3EDTA

(kapilára)

 

kapilární odběry krevního obrazu u dětí